15.11. 2021     Mladá Boleslav

VÝSTAVBA ODPADOVÉ BIOPLYNOVÉ STANICE ODSTARTOVALA

Na okraji průmyslové zóny Plazy se postupně rodí nová odpadová bioplynová stanice, která je součástí rozsáhlého projektu Areálu ekologického využití odpadů v Mladé Boleslavi. Výstavba stanice je součástí připravovaného celistvého projektu EVO_luce, který má ambici se stát jedním z největších a nejmodernějších infrastrukturálních center ekologického využití odpadu v České republice. Dnes byl za účasti zástupců investora, společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV, kterou spoluvlastní rakouský koncern BRANTNER a Statutární město Mladá Boleslav a dodavatelské společnosti SYNER poklepán základní kámen na místě, kde během dalších 12 měsíců stanice vyroste. Investice přesahuje částku 360 milionů korun, s plánovanou nadstavbou o čištění bioplynu, výrobu biometanu, respektive CNG a plnící stanici půjde o částku zhruba 430 milionů korun. Náročné technologie si vyžádají více než 2/3 veškerých nákladů. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí ve výši 160 milionů korun a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 35 mil. Kč.

Přípravy projektu na výstavbu Areálu ekologického využití odpadu v Mladé Boleslavi začaly před téměř deseti lety. Realizovaná bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných odpadů bude součástí provozu, který má za cíl do budoucna komplexně řešit využití všech složek komunálních odpadů včetně směsného komunálního odpadu z domácností i firem v celém regionu Mladoboleslavska včetně produkovaného odpadu společností ŠKODA AUTO. „Celý projekt a vlastně i samotná společnost COMPAG Mladá Boleslav je ukázkovým modelem spolupráce na bázi PPP modelu, tedy spolupráce města se soukromým investorem,“ uvádí jednatel společnosti Radek Lizec a doplňuje, že jde o hmatatelný příklad naplňování cílů GREEN DEAL z pohledu využití obnovitelných zdrojů energie k zajištění udržitelného života v Evropě. „Jsem rád, že se nám konečně podařilo tento pro Mladou Boleslav důležitý projekt zahájit a máme tak před sebou první krok, který umožní ekologickou likvidaci a využití odpadů v našem městě,“ uvedl primátor Raduan Nwelati.

„Bioplynová stanice má ročně zpracovat 25 000 tun biologicky rozložitelných odpadů. Vznikne tak přibližně 2 500 000 m3 bioplynu za rok. Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektrickou a tepelnou energií. Zbytek bude upraven na biometan, který po natlakování bude využíván v čerpací stanici bioCNG pro zásobování plynových autobusů městské hromadné dopravy. Přebytky biometanu budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2,“ upřesnil Lukáš Urban, zástupce dodavatelské společnosti SYNER.

Výstavbou této první fáze vznikne bioplynová stanice, která bude schopna zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady. V prvotní fázi bude využívat odpady, jako jsou zbytky jídel ze školních jídelen a domovů důchodců, zbytky z restauračních zařízení, ale i prošlé potraviny, které již nejsou vhodné k lidské spotřebě. Díky zařazení vhodné technologie dokáže odseparovat i nežádoucí příměsi, jako jsou obaly potravin ze supermarketů. Po dobudování mechanické části bude zařízení zpracovávat i vytříděnou biologickou složku z komunálních odpadů. Po zvážení vjede vozidlo do uzavřené haly, kde odpad vyloží do příjmového sila. Ze sila odpad projde šnekovou dopravou do třídící linky. Zde bude rozdrcen nožovým drtičem a smísen s technologickou vodou v pulperu. Následně budou odděleny obalové materiály a dále pak inertní frakce, jako je písek, kameny nebo sklo. Z třídící linky bude biokaše čerpána do pasterizace, která zajistí hygienizaci vstupního materiálu. Ten bude dočasně udržován v nádržích, následně přečerpán do tzv. fermentorů, kde se za pomoci mikroorganismů rozkládá na bioplyn.